top of page
Zonnepanelen Haarlem.jpeg

Onze Betalingsvoorwaarden

Hier staat eigenlijk in het kort. Als wij ons werk gedaan hebben, dan bent u verplicht per contract om te betalen. Zonder deze voorwaarden kunnen wij in de problemen komen. Het is dus om problemen te voorkomen.

Liever werken wij zonder hier ooit naar te hoeven kijken en doen we alles op goed vertrouwen. Echter na vele malen aangeraden te zijn deze voorwaarden op te stellen hebben we gekozen om er toch maar een pagina voor aan te maken.

Hoe het praktisch eruit ziet:

 1.  De offerte is 14 dagen geldig, bij acceptatie van de offerte plannen wij een installatie datum

 2. Installatie is afgerond en monitoring is geactiveerd. Ons werk is volledig afgerond en u bent tevreden, dan sturen wij de factuur.

 3. Binnen 14 dagen moet de factuur betaald worden.

Betalingsvoorwaarden

Zonnepanelen Haarlem

Artikel 1          Betaling

 1. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. De betalingstermijn (artikel 1.1) is een fatale termijn. Bij overschrijding daarvan is Koper direct in verzuim, derhalve zonder dat een sommatie of ingebrekestelling nodig is.  

 3. Het is Koper niet toegestaan (ook in het geval van klachten):

 1. betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten;

 2. tot verrekening en korting over te gaan. Verrekening is uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Vanaf het moment van verzuim (artikel 9.1), is Koper:

 1. een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het totaal openstaande bedrag. Een gedeelte van een kalendermaand geldt als hele kalendermaand;

 2. een boete verschuldigd, welke wordt vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag inclusief btw, met een minimum van € 500,00 exclusief btw, onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding van andere schade;

 3. alle door Verkoper te maken gerechtelijke kosten verschuldigd, teneinde nakoming van de verplichtingen van Koper te bewerkstelligen. Onder de gerechtelijke kosten worden mede begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, bij wijze van incassomiddel. 

 1. Betalingen van Koper strekken steeds eerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten en daarna op facturen die het langst open staan. Dit ongeacht de mededeling/ het betalingskenmerk dat Koper vermeldt bij de betaling.

 2. De geleverde goederen blijven eigendom van Zonnepanelen Haarlem B.V totdat de volledige betaling voor deze goederen is ontvangen. Totdat de betaling is voltooid, behoudt Zonnepanelen Haarlem B.V. het recht om de geleverde goederen terug te nemen. In geval van doorverkoop van de goederen voordat de betaling volledig is voldaan, verplicht de koper zich om het eigendomsvoorbehoud door te geven aan zijn afnemers.

 3. Alle vorderingen van Verkoper zijn direct opeisbaar en Koper is direct in verzuim in ieder geval de volgende gevallen. Deze lijst is niet allesomvattend:

 1. Koper komt een van de verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst met Verkoper, daarmee samenhangende Overeenkomst, daarvoor of daarna gesloten Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk na; 

 2. Koper een verzoek tot surseance van betaling heeft ingediend of voornemens is zulks te doen of in surseance van betaling verkeert;

 3. Er door Koper of tegen Koper een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend, Koper of een derden voornemens is een aanvraag tot faillietverklaring in te dienen of in het geval Koper in staat van faillissement is verklaard;

 4. Er bij Verkoper anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Koper, waardoor Koper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, dit ter beoordeling van Verkoper;

 5. Er door Koper een aanvraag Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is ingediend of de WNSP op Koper van toepassing wordt verklaard;

 6. Er door een derde (conservatoir of executoriaal) beslag wordt gelegd ten laste van Koper;

 7. In geval van een rechtspersoon Koper wordt ontbonden en geliquideerd of indien Koper natuurlijk persoon is, Koper overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen;

 8. Na staking of overdracht van de onderneming door Koper.

 1. Verkoper is in ieder geval in deze gevallen (a tot en met h), doch niet gelimiteerd, bevoegd de levering van de Producten op te schorten, en de geleverde producten terug te vorderen, totdat Koper betaling vooraf of behoorlijke (aanvullende) zekerheid voor de vorderingen en/of betaling van de te leveren Producten heeft verschaft. Zulks ter beoordeling van Verkoper. Koper dient op eerste verzoek van Verkoper betaling of behoorlijke (aanvullende) zekerheid te bieden.

 2. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan en /of voldoende zekerheid heeft gesteld, staat Verkoper de leveringstermijn ter beschikking die, rekening houdende met alsdan in het bedrijf van Verkoper en/of in het bedrijf van de toeleveranciers van Verkoper bestaande mogelijkheden, voor levering van de Producten nodig is;

bottom of page